GIÁ NHẬP KHẨU CÔNG NGHIỆP VÀ NGOẠI THƯƠNG – THÁNG 2 NĂM 2022

Trong tháng 2 năm 2022, dữ liệu được điều chỉnh theo mùa so với tháng 1 năm 2022, đã tăng + 1,6% đối với các luồng đi và + 5,4% đối với các luồng đến. Xuất khẩu tăng + 1,3% đối với các nước EU và + 2,0% đối với các nước không thuộc EU. Nhập khẩu tăng + 1,5% đối với các nước EU và + 9,9% đối với các nước ngoài EU.

Trong ba tháng qua, số liệu điều chỉnh theo mùa, so với ba tháng trước, tăng + 5,8% đối với xuất khẩu và + 13,6% đối với nhập khẩu.

Trong tháng 2 năm 2022, so với cùng tháng năm trước, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng (lần lượt là + 22,7% và + 44,9%). Dòng đi tăng + 24,0% đối với các nước EU và + 21,1% đối với các nước ngoài EU. Dòng đến tăng + 28,3% đối với khu vực EU và + 69,6% đối với khu vực ngoài EU. Cán cân thương mại trong tháng 2 năm 2022 lên tới -1,662 triệu Euro (-115 triệu Euro đối với các nước EU và -1,548 triệu Euro đối với các nước không thuộc EU).

Vào tháng 2 năm 2022, giá nhập khẩu tăng 1,6% hàng tháng (+ 0,7% đối với khu vực đồng euro, + 2,5% đối với khu vực không sử dụng đồng euro). Trong ba tháng qua, so với ba tháng trước, giá nhập khẩu tăng 4,7% (+ 2,3% đối với khu vực đồng euro, + 7,0% đối với khu vực ngoài đồng euro).

Giá nhập khẩu, so với cùng tháng một năm trước, đã tăng 18,5% vào tháng 2 năm 2022 (+ 10,6% đối với khu vực đồng euro và + 26,4% đối với khu vực không sử dụng đồng euro).

Các bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *